Động từ nguyên thể để diễn tả mục đích 2022

1. I sat down to rest (Tôi ngồi xuống để nghỉ.)

– Chúng ta thường dùng động từ nguyên thể để diễn tả mục đích của 1 người, tại sao họ lại làm 1 việc gì đó.

Ví dụ:

I sat down to rest. (Tôi ngồi xuống để nghỉ.)

KHÔNG DÙNG: I sat down for resting/for to rest.

He went abroad to forget. (Anh ấy đi ra nước ngoài để quên mọi chuyện.)

To switch on, press red button. (Để bật lên, nhấn nút đỏ.)

2. in order to; so as to

– Chúng ta cũng dùng in order to… (mang nghĩa trang trọng) hoặc so as to... để chỉ mục đích.

Ví dụ:

He got up early in order to have time to pack.

(Anh ấy dậy sớm để có thời gian để đóng gói đồ.)

I moved to a new flat so as to be near my work.

(Tôi chuyển đến một căn hộ mới để gần với chỗ làm.)

I watched him in order to know more about him.

(Tôi xem anh ấy để hiểu anh ấy hơn.)

In order to/so as to có thể dùng với động từ nguyên thể dạng phủ định.

Ví dụ:

I’m going to leave now, so as not to be late. 

(Tôi sẽ rời đi ngay để không bị muộn.)

KHÔNG DÙNG: I’m going to leave now not to be late. 

READ  Bài 32 - Phụ âm /ð/ (Consonant /ð/) » Phụ âm /ð/ (Consonant /ð/) » Bài 32 - Phụ âm /ð/ 2022

Cấu trúc với for có thể được dùng để nói về một mục đích liên quan đến hành động của ai đó.

Ví dụ:

I left the door unlocked for Harriet to get in.

(Tôi để cửa mở để cho Harriet vào.)

See more articles in the category: Ngữ pháp toàn thư

Leave a Reply