TRẠNG TỪ TRONG CÂU SO SÁNH? Bài tập so sánh hơn và so sánh nhất?

TRẠNG TỪ TRONG CÂU SO SÁNH

Với những trạng từ tận cùng bằng –ly, ta phải dùng more để hình thành dạng so sánh hơn, và most để hình thành dạng so sánh nhất.

Trạng từ So sánh hơn So sánh nhất
quietly more quietly most quietly
slowly more slowly most slowly
seriously more seriously most seriously

EXAMPLES

 • The teacher spoke more slowly to help us to understand. Giáo viên đã nói chậm hơn để chúng tôi có thể hiểu.
 • Could you sing more quietly please? Bạn có thể hát nhỏ lại tí được không?

Với những trạng từ ngắn không tận cùng bằng -ly, cách hình thành dạng so sánh hơn và so sánh nhất giống với các tính từ: thêm -er cho so sánh hơn và -est cho so sánh nhất. Nếu trạng từ tận cùng bằng e, bỏ trước khi thêm.

Trạng từ So sánh hơn So sánh nhất
hard harder hardest
fast faster fastest
late later latest

Một vài trạng từ có hình thức so sánh hơn và so sánh nhất bất quy tắc.

Trạng từ So sánh hơn So sánh nhất
badly worse worst
far farther/further farthest/furthest
little less least
well better best

EXAMPLES

 • The little boy ran farther than his friends.
 • You’re driving worse today than yesterday !
 • He played the best of any player.

Bài tập so sánh hơn và so sánh nhất

Để củng cố lại các kiến thức đã học về so sánh hơn nhất và các bảng tính từ so sánh hơn và bảng tính từ so sánh nhất, các bạn nên làm một số câu trắc nghiệm sau:

 1. I have three sisters. Mary_________.        .
 1. Is younger
 2. Is the youngest
 3. Is more young
 4. Is the most young
 1. My house         than hers.
 1. Is much taller
 2. Is the tallest
 3. Is tallest
 4. Tall  
 1. People say Mai is         person in my village.
 1. Bed
 2. The bedest
 3. Better
 4. The best
 1. She visits her family        than she used to.
 1. Infrequently
 2. As infrequently
 3. More infrequently
 4. The most infrequently
 1. People in Africa are        in the world.
 1. Poor
 2. Poorer
 3. Poorest
 4. The poorest
See more articles in the category: flashcard

Leave a Reply