(to) surfing the internet là gì?  surfing Internet là gì? Các từ vựng về Internet?

(to) surfing the internet.

lướt internet.

(to) surfing the internet.

Surfing the internet is what I mostly do whenever I have free time.

Lướt internet là những gì tôi thường làm bất cứ khi nào tôi có thời gian rảnh.

 surfing Internet là gì?

* kỹ thuật

toán & tin:

lướt Internet

Một số từ vựng về Internet

 • 1. Access the server
  /ˈæksɛs ðə ˈsɜːvə/
  Định vị máy chủ
 • 2. Access your email
  /ˈæksɛs jɔːr ˈiːmeɪl/
  Truy cập email của bạn
 • 3. Block email
  /blɒk ˈiːmeɪl/
  Chặn một email
 • 4. Browse the web
  /braʊz ðə wɛb/
  Duyệt web
 • 5. Check your email
  /ʧɛk jɔːr ˈiːmeɪl/
  Kiểm tra một emai
 • 6. Check your in box
  /ʧɛk jɔːr ɪn bɒks/
  Kiểm tra hộp thư
 • 7. Clogs your in box
  /klɒgz jɔːr ɪn bɒks/
  Kín hộp thư
 • 8. Close your web browser
  /kləʊs jɔː wɛb ˈbraʊzə/
  Đóng trình duyệt web
 • 9. Configure a firewall
  /kənˈfɪgər ə ˈfaɪəwɔːl/
  Chỉnh sửa cấu hình tường lửa
 • 10. Connect to the server
  /kəˈnɛkt tuː ðə ˈsɜːvə/
  Kết nối tới máy chủ

 

 • 1. Delete cookies
  /dɪˈliːt ˈkʊkiz/
  Xóa cookies
 • 2. Detect a computer virus
  /dɪˈtɛkt ə kəmˈpjuːtə ˈvaɪərəs/
  Phát hiện vi rút của máy tính
 • 3. Exchange email addresses
  /ɪksˈʧeɪnʤ ˈiːmeɪl əˈdrɛsɪz/
  Trao đổi một email
 • 4. Go online
  /gəʊ ˈɒnˌlaɪn/
  Lên mạng
 • 5. Have a high-speed
  /hæv ə ˈhaɪˈspiːd/
  Có kết nối mạng tốc độ cao
 • 6. Have an email account
  /hæv ən ˈiːmeɪl əˈkaʊnt/
  Có tài khoản email
 • 7. Junk mail fills
  /ʤʌŋk meɪl fɪlz/
  Thư rác làm đầy
 • 8. Log on to the internet
  /lɒg ɒn tuː ði ˈɪntəˌnɛt/
  Đăng nhập vào internet
 • 9. Open an attachment
  /ˈəʊpən ən əˈtæʧmənt/
  Mở một tệp đính kèm
 • 10. Open your in box
  /ˈəʊpən jɔːr ɪn bɒks/
  Mở một hộp thư
READ  A certain person là gì? Persons nghĩa là gì?

 

 • 1. Receive an email
  /rɪˈsiːv ən ˈiːmeɪl/
  Nhận một email
 • 2. Receive email alerts
  /rɪˈsiːv ˈiːmeɪl əˈlɜːts/
  Nhận thông báo qua email
 • 3. Set up an email account
  /sɛt ʌp ən ˈiːmeɪl əˈkaʊnt/
  Đăng ký tài khoản email
 • 4. Sign up for email alerts
  /saɪn ʌp fɔːr ˈiːmeɪl əˈlɜːts/
  Đăng ký thông báo qua email
 • 5. Surf the web
  /sɜːf ðə wɛb/
  Lướt web
 • 6. Update your anti-virus software
  /ʌpˈdeɪt jɔː ˈænti-ˈvaɪərəs ˈsɒftweə/
  Cập nhật chương trình diệt vi rút
 • 7. Use your web browser
  /juːz jɔː wɛb ˈbraʊzə/
  Sử dụng trình duyệt web
 • 8. Write an email
  /raɪt ən ˈiːmeɪl/
  Viết một email
See more articles in the category: flashcard

Leave a Reply