(to) retreat into là gì? Retreat là gì?

(to) retreat into

Rút lui vào, thu mình vào

(to) retreat into

Without English as a common tongue in Au, people from different backgrounds will inevitably retreat into their ethnic enclaves, Tom Elliott said

Nếu không có tiếng Anh như một ngôn ngữ chung ở Úc, những người từ các nguồn gốc khác nhau sẽ không tránh khỏi việc thu mình vào các khu vực sắc tộc của họ

Retreat là gì?

 • retreat /ri’tri:t/

  * danh từ

 •  (quân sự) sự rút lui, sự rút quân; hiệu lệnh rút quân
  =to sound the retreat+ thổi hiệu lệnh rút lui
  =to cut off (intercept) an army’s retreat+ cắt đường rút lui của một đạo quân
  =to make good one’s retreat+ rút lui bình yên vô sự
 •  (quân sự) tiếng kèn (trống) thu không
 • sự ẩn dật
  =to go into retreat+ sống một đời ẩn dật
 • nơi ẩn dật ((tôn giáo)) nơi tu đạo
 • nơi trốn tránh, sào huyệt (của bọn cướp…)
 •  nhà dưỡng lão, trại cứu tế; bệnh viện tinh thần kinh

  * nội động từ

 •  lùi, rút lui
 •  (quân sự) rút lui
 • lẹm, trợt ra sau (cằm, trán…)
  =retreating chin+ cằm lẹm
  =retreat ing forehead+ trán trợt ra sau

  * ngoại động từ

 •  (đánh cờ) rút (quân) về (tránh thế bị vây hãm)

retreat|

 • retreat (n)
  departure, withdrawal, flight, evacuation
  antonym: advance
  haven, hideaway, sanctuary, refuge, shelter
 • retreat (v)
  move away, move back, draw back, back away, run away, recoil, withdraw, leave, give ground, flee
  antonym: advance
See more articles in the category: flashcard
READ  (to) take time là gì? Time after time là gì?

Leave a Reply