(to) make progress là gì? progress là gì?

(to) make progress

tiến bộ, làm cho tiến bộ

(to) make progress

Since my last letter I have made progress in this kind of research.

Kể từ lá thư cuối cùng tôi đã có những bước tiến trong dạng nghiên cứu này.

progress là gì?

progress /progress/

 • danh từ
  • sự tiến tới, sự tiến bộ; sự tiến triển, sự phát triển
   • to make much progress in one’s studies: tiến bộ nhiều trong học tập
   • the progress of science: sự tiến triển của khoa học
  • sự tiến hành
   • in progress: đang xúc tiến, đang tiến hành
   • work is now in progress: công việc đáng được tiến hành
  • (từ cổ,nghĩa cổ) cuộc kinh lý
   • royal progress: cuộc tuần du
 • nội động từ
  • tiến tới; tiến bộ; tiến triển, phát triển
   • to progress with one’s studies: học hành tiến bộ
   • industry is progressing: công nghiệp đang phát triển
  • tiến hành
   • work is progressing: công việc đang tiến hành
 • calendar progress chart: bảng tiến độ
 • calendar progress chart: lịch tiến độ
 • construction progress report: báo cáo tiến độ thi công
 • constructional work progress rate: tiến độ các công trình xây dựng
 • general progress: tổng tiến độ
 • progress chart: tiến độ xây dựng
 • progress chart: tiến độ thi công (xây dựng)
 • progress chart: bảng tiến độ thi công
 • progress chaser: người theo dõi tiến độ (thi công)
 • progress estimate: ước tính về tiến độ
 • progress of work: tiến độ thi công
 • progress report: báo cáo về tiến độ
 • progress report: báo cáo tiến độ (công tác)
 • progress schedule: bảng quy hoạch tiến độ
 • rate of progress: tiến độ xây dựng
 • week progress chart: tiến độ (hàng) tuần
 • work progress: tiến độ thi công
 • abortion in progress: phá thai đang tiến triển
 • call progress signal: tín hiệu diễn biến cuộc gọi
 • changed address call progress signal: tín hiệu (đang gọi) địa chỉ thay
 • đổi
 • flight progress board: bảng tuyến trình bay
 • flight progress board: kế hoạch tuyến trình bay
 • invalid selection call progress signal: tín hiệu chọn lọc không có giá trị
 • invalid selection call progress signal: tín hiệu chọn lọc vô hiệu
 • local procedure error call progress signal: tín hiệu quá trình gọi gặp lỗi cục bộ
 • operation progress: tiến trình hoạt động
 • plan for social progress: kế hoạch phát triển xã hội
 • progress chart: biểu đồ thi công
See more articles in the category: flashcard

Leave a Reply