(To) lose one’s temper? Temper là gì?

(to) lose one’s temper

trở nên giận dữ

(to) lose one’s temper=

Bob always loses his temper when his kids start talking on the phone during dinner.

Bob luôn mất bình tĩnh khi đám con ông ấy nói chuyện điện thoại trong suốt bữa ăn tối.

 temper là gì?

temper /’tempə/

 • danh từ
  • tính tình, tình khí, tâm tính, tính
   • to have a violent (quick) temper: tính nóng nảy
  • tâm trạng
   • to be in a bad temper: bực tức, cáu kỉnh
  • sự tức giận, sự cáu kỉnh; cơn giận, cơn thịnh nộ
   • a fit of temper: cơn giận
   • to get (fly) into a temper: nổi cơn giận, nổi cơn tam bành
   • to be in a temper: đang lúc giận dữ
  • sự bình tĩnh
   • to keep (control) one’s temper: giữ bình tĩnh
   • to be out of temper; to lose one’s temper: mất bình tĩnh, nổi nóng, cáu
  • tính cứng (của thép…)
  • sự nhào trộn (vữa…)
 • ngoại động từ
  • hoà (vôi…), nhào trộn (vữa…)
  • tôi (thép…)
  • tôi luyện
  • làm dịu đi, làm giảm đi, bớt đi; cầm lại, ngăn lại, kiềm chế
   • to temper one’s impetuosity: kiềm chế được tính hăng của mình
 • độ cứng
 • gia nhiệt , phối trộn
 • Giải thích EN: 1. to heat and then cool glass in order to increase its strength and make it less brittle.to heat and then cool glass in order to increase its strength and make it less brittle.2. to moisten and mix clay, plaster, or mortar to an appropriate consistency.to moisten and mix clay, plaster, or mortar to an appropriate consistency.3. to modify the color of paint by the addition of a binder or medium.to modify the color of paint by the addition of a binder or medium..
 • Giải thích VN: 1. Sấy nóng và làm mát kính để làm tăng độ dài và làm cho nó bớt dòn đi; 2. Để làm ướt và phối trộn đất sét, nhựa hoặc vữa có thể đạt được độ đậm đặc yêu cầu; 3. Để thay đổi màu sơn có thể thêm màu bắt buộc huặc trung tính.
 • hỗn hợp
 • làm ẩm
 • làm ướt
 • ngâm tẩm
 • nhào trộn
 • ram
  razor temper: ram thép dao cạo
  temper (ing) color: màu ram
  temper annealing: sự ủ ram
  temper brittleness: độ giòn ram
  temper brittleness: tính ròn do ram
  temper carbon: cacbon ram
  temper test: sự thử ram
  to temper draw: ram thép
  uneven temper: sự ram không đều
 • ram hợp kim
 • sự nhào trộn
 • sự nhiệt luyện
 • sự ram
  uneven temper: sự ram không đều
 • sự ram (xử lý nhiệt thép)
 • sự tôi
 • tạm
 • thấm ướt
 • tôi (thép)

 • temper annealing: sự ủ ram
  temper annealing: sự ủ tôi
  temper carbon: cacbon ủ
 • ủ mềm
READ  Kind-hearted là gì?

Lĩnh vực: cơ khí & công trình

 • hợp kim làm bi
 • sự tôi cải tiến
 • thiếc hàn mềm
 • tôi cải tiến

Lĩnh vực: hóa học & vật liệu

 • làm bão hòa nước
  Lĩnh vực: điện lạnh
 • làm nguội nhanh

Lĩnh vực: xây dựng

 • trộn vữa xây
  temper brittleness
 • tính giòn khi tôi
  temper brittleness
 • tinh thể vỡ khi tôi
  temper carbon
 • cacbon tôi
  temper graphite
 • grafit nung lại
  temper graphite
 • grafit tái nung
  temper screw
 • bulông chặn
  temper screw
 • vít đặt
  temper screw
 • vít điều chỉnh
  temper screw
 • vít định vị
  temper screw
 • vít kẹp
  temper test
 • sự thử tôi

temper

Từ điển Collocation

temper noun

ADJ. bad, fierce, fiery, nasty, terrible, vicious, violent | uncontrollable

QUANT. display, fit, flash, outburst He broke the chair in a fit of violent temper.

VERB + TEMPER have He has a nasty temper. | control, keep I only just managed to keep my temper with him. | fly into, lose She loses her temper at the drop of a hat (= without good reason).

TEMPER + VERB flare, rise Tempers flared as the traffic jam became worse. | cool (down)

TEMPER + NOUN tantrum

PREP. in a ~ She stormed out of the room in a temper.

PHRASES keep you temper in check/under control He had to learn to keep his temper under control before he could become a teacher.

ADJ. bad, filthy, foul, ill, terrible Peter’s comments were responsible for her ill temper. | good | frayed Frayed tempers at the end of the match led to three players being se | uncertain

VERB + TEMPER improve | recover, regain She regained her good temper after a chat.

READ  (to) make it right là gì? Make it up to you là gì?

TEMPER + VERB improve | fray, worsen

PREP. in a ~ He stormed out of the room in a temper.

PHRASES not be in the best of tempers I wasn’t in the best of tempers when I arrived at the meeting.

See more articles in the category: flashcard

Leave a Reply