(to) go on a spending spree là gì? Spending là gì?

(to) go on a spending spree

mua sắm thỏa thích

(to) go on a spending spree

If I had much money, I would go on a spending spree without thinking a lot.

Nếu có nhiều tiền, thì tôi sẽ mua sắm thỏa thích mà không cần phải suy nghĩ nhiều.

Spending là gì?

spending

spend /spend/

 • ngoại động từ spent
  • tiêu, tiêu pha
  • dùng (thì giờ…), tốn
   • to spend time in reading: dùng thì giờ vào việc đọc
  • qua, sống qua
   • to spend the holidays by the seaside: qua những ngày nghỉ ở bờ biển
   • to spend a sleepless night: qua một đêm không ngủ
  • làm dịu đi, làm nguôi đi, làm hết đà; làm hết, làm kiệt, tiêu phí
   • his fury was spent: cơn giận của hắn đã nguôi
   • anger spends itself: cơn giận nguôi đi
   • the storm has spent itself: cơn bão đã dịu đi
   • to spend one’s energy: tiêu phí nghị lực
  • (hàng hải) gãy; mất (cột buồm)
 • nội động từ
  • tiêu pha, tiêu tiền
  • tàn, hết
   • candles spend fast in draught: nên đốt ở chỗ gió lùa chóng hết
  • đẻ trứng (cá)
  • to spend a penny
   • (thông tục) đi đái; đi ỉa
 • chi tiêu
 • consumer spending
  chi tiêu của người tiêu dùng
 • defence spending
  chi tiêu quân sự
 • defense spending
  chi tiêu quốc phòng
 • discretionary spending
  chỉ tiêu tùy nghi
 • government spending
  chi tiêu của chính phủ
 • investment spending
  chi tiêu đầu tư
 • planned investment spending
  chỉ tiêu đầu tư theo kế hoạch
 • social spending
  chỉ tiêu cho xã hội
 • spending authority
  quyền chi tiêu
 • spending authority
  sự ủy quyền chi tiêu tài chánh
 • spending boom
  sự tăng cao chi tiêu
 • spending curtailment
  sự giảm bớt chi tiêu
 • spending estimate
  sự ước tính chi tiêu
 • spending policy
  chính sách chi tiêu
 • spending power
  sức chỉ tiêu
 • spending targets
  các mục tiêu chi tiêu
READ  Self-assured là gì?

standard spending assessment
ước định mức chỉ tiêu chuẩn
sự tiêu
tiêu pha (tiền…)
kinh phí

spending

Từ điển Collocation

spending noun

 • ADJ. total There has been an increase in total government spending. | high, low | annual, monthly, etc. | defence, education, military, R & D, welfare, etc. | capital | government, local (authority), public, state | private | consumer
 • VERB + SPENDING boost, increase | cut, cut back (on), reduce
 • SPENDING + VERB rise | fall
 • SPENDING + NOUN level | programme, target | cut, limit | money How much spending money are you taking on holiday? | power | spree The boys went on a two-day spending spree with the stolen credit cards.
 • PREP. ~ on More spending on the National Health Service was promised.
 • PHRASES a cut/reduction in spending, an increase/a rise in spending > Special page at BUSINESS

Từ đồng nghĩa
expenditure

See more articles in the category: flashcard

Leave a Reply