(to) go jogging là gì? Jog là gì?

(to) go jogging

chạy dạo bộ, chạy bước bền

(to) go jogging

I go jogging every morning to stay healthy.

Tôi chạy bộ tập thể dục mỗi buổi sáng để giữ gìn sức khoẻ.

jog là gì?

jogging

* danh từ
– sự luyện tập thân thể bằng cách chạy bộjog /dʤɔg/

* danh từ
– cái lắc nhẹ, cái xóc nhẹ; cái đẩy nhẹ
– cái hích nhẹ (bằng cùi tay)
– bước đi chậm chạp
– nước kiệu chậm (ngựa)

* ngoại động từ
– lắc nhẹ, xóc nhẹ; đẩy nhẹ
– hích bằng cùi tay (để cho chú ý…)
– nhắc lại, gợi lại (trí nhớ)
=to jog someone’s memory+ nhắc cho người nào nhớ lại

* nội động từ
– đi lắc lư
– (jog on, along) bước đi khó khăn, bước đi thong thả
– tiến hành, tiến triển, tiếp tục
=matters jog along+ sự việc vẫn cứ tiến triển
– chạy nước kiệu chậm (ngựa)
– đi, lên đường
=we must be jogging+ chúng ta phải đi thôi

See more articles in the category: flashcard
READ  (to) understand the evolution of mankind là gì? Quá khứ của understand?

Leave a Reply