(to) base on là gì? Cách dùng based on?

(to) base on

dựa vào, căn cứ vào (cái gì hay ai đó)

cấu trúc (to) base on câu bị động

I base my hopes on the good news we had yesterday.

Hy vọng của tôi là dựa vào cái tin tốt lành mà chúng tôi nhận được hôm qua đó.

Cách dùng based on

1. Be based on là gì? 

Be based on có thể hiểu theo nghĩa đơn giản đó là được dựa vào, được căn cứ vào.

Ví dụ:

 • All conclusions are based on research.
  (Tất cả các kết luận đều dựa vào nghiên cứu.)
 • The film is based on a true story.
  (Bộ phim được dựa trên một câu chuyện có thật.)
 • This rating is based on each person’s positive attitude.
  (Đánh giá lần này dựa trên thái độ tích cực của mỗi người.)
 • I base on your facial expressions and eyes to make inferences.
  (Tôi căn cứ vào nét mặt và ánh mắt của bạn để suy luận.)
 • He based his experience on judgement.
  (Anh ấy dựa trên kinh nghiệm của mình để phán đoán.)

2. Cách dùng based on trong tiếng Anh

Based on thường được dùng khá phổ biến trong câu bị động hoặc trong thì quá khứ đơn hay thì quá khứ hoàn thành. Tuy nhiên chúng cũng được dùng trong các câu chủ động. Cùng tìm hiểu cấu trúc based on trong các dạng câu này nào.

READ  (to) get a good job environment là gì? Good Job là gì?

Cấu trúc based on trong câu chủ động

SB + base on + sth

Ai đó căn cứ vào điều gì

Ví dụ:

 • The police base on evidence to investigate.
  (Cảnh sát căn cứ vào chứng cứ để điều tra.)
 • He became rich based on his own abilities.
  (Anh ta trở nên giàu có dựa vào năng lực của chính mình.)
 • I find my way home based on my memory.
  (Tôi tìm đường về nhà dựa vào trí nhớ của mình.
 • She makes a decision entirely based on feelings.
  (Cô ấy đưa ra quyết định hoàn toàn dựa vào cảm tính.)
 • We base on solidarity to win
  (Chúng tôi dựa vào sự đoàn kết để chiến thắng.

Cấu trúc based trong câu bị động

Sth + be based on + sth

Cái gì được căn cứ/ dựa vào /bởi điều gì.

Ví dụ :

 • The results are based on objective judgment.
  (Kết quả dựa trên nhận định khách quan.)
 • Rules are based on fairness.
  (Các quy tắc dựa trên sự công bằng.)
 • My idea is based on a picture of my sister.
  (Ý tưởng của tôi dựa trên bức tranh của chị gái mình.)
 • Rules of the game are based on competition.
  (Quy tắc của trò chơi được dựa trên sự cạnh tranh.)
 • Construction progress must be based on weather.
  (Tiến độ thi công phải dựa vào thời tiết.)

3. Phân biệt cấu trúc based on và basing on

Trong tiếng Anh một từ thì có thể có khá nhiều dạng khi được chia theo thì. Khi thì thêm “ed”, khi thì thêm”ing”. Tuy nhiên với cấu trúc based on mang nghĩa là dựa vào/căn cứ vào , base chỉ tồn tại hai dạng đó là base và based .Không tồn tại dạng basing on với lớp nghĩa này.

READ  (to) go into business là gì? Go out of business là gì?

Có một cụm từ rất thú vị đó là : Based on the fact that

Cụm từ này có nghĩa là: dựa trên thực tế. Cùng tìm hiểu những ví dụ dưới đây để hiểu sâu hơn về cụ từ này nhé.

Ví dụ: 

 • Based on the fact that she is blind so we give her many rights.
  (Dựa trên thực tế là cô ấy bị mù nên chúng tôi cho cô ấy nhiều quyền lợi.)
 • Based on the fact that flood waters are rising, people need to have solutions promptly..
  (Dựa trên thực tế là nước lũ đang lên, người dân cần có hướng giải quyết kịp thời.)
 • Based on the fact, we have made a decision.
  (Dựa trên thực tế chúng tôi đã đưa ra quyết định này.)
 • This method is based on the fact that the earth has gravity.
  (Phương pháp này dựa trên thực tế là trái đất có trọng lực.)
 • The confidence is based on the fact that I have prepared the content that I will cover.
  (Sự tự tin dựa trên thực tế là tôi đã chuẩn bị nội dung tôi sẽ trình bày.)
See more articles in the category: flashcard

Leave a Reply