The context of something là gì? Bối cảnh trong tiếng Anh là gì?

the context of something

trong bối cảnh gì đó

the context of something

Ideas are to meet the function and context of space, forms and construction

Những ý tưởng phải hợp về chứng năng và bối cảnh của không gian, cấu trúc và việc xây dựng.

Bối cảnh trong tiếng Anh là gì?

Nghĩa : background; context
– ví dụ : tìm hiểu bối cảnh lịch sử của cuộc khởi nghĩa nông dân to learn about the historical background/context of the peasant insurrection
– ví dụ : vở kịch lấy bối cảnh sài gòn đầu thế kỷ 20 the play was staged in saigon in the early 20th century

noun
Nghĩa : Setting, background
– ví dụ : bối cảnh của vở kịch
– Nghĩa là: the setting of a play
– ví dụ : bối cảnh xã hội
– Nghĩa là: social background

Bối cảnh là gì?

những hình ảnh phụ xung quanh đối tượng chính trong bức ảnh nhằm làm nổi bật chủ đề, tăng thêm nội dung sâu sắc của bức ảnh. BC làm rõ vị trí địa điểm, không gian, thời gian chụp đối tượng chính (con người, sự kiện, vật thể…) và mối quan hệ giữa đối tượng chính với hoàn cảnh cụ thể quanh nó. BC gồm nhiều loại: BC phù hợp, BC tương phản, BC đồng loại, BC khác loại, BC phản bội, vv. BC, vật chính, vật phụ là những yếu tố không thể thiếu trong một bức ảnh.

READ  (to) give someone the ax là gì? Ax là gì?

TỪ VỰNG LIÊN QUAN ĐẾN “IN THE CONTEXT OF”

Từ vựng

Nghĩa

Ví dụ

scenario (n)

mô tả về các hành động hoặc sự kiện có thể xảy ra trong tương lai

 • There are several possible scenarios that you should pay attention to. Don’t do so quickly. 

 • Có một số trường hợp có thể xảy ra mà bạn nên chú ý. Đừng làm việc quá nhanh.

circumstance (n)

hoàn cảnh, tình huống

 • Obviously, we can’t cope with all of the problems until we know all the potential circumstances.

 • Rõ ràng, chúng ta không thể đối phó với tất cả các vấn đề cho đến khi chúng ta biết tất cả các trường hợp có thể xảy ra.

conditions (n)

tất cả những điều cụ thể ảnh hưởng đến môi trường sống hoặc làm việc của ai đó

 • I think I can’t develop here because the working conditions here are primitive. I want to move to the inner city in which there are more opportunities for me.

 • Tôi nghĩ rằng tôi không thể phát triển ở đây vì điều kiện làm việc ở đây rất thô sơ. Tôi muốn chuyển vào nội thành ở đó có nhiều cơ hội hơn cho tôi. 

background (n)

nền, những thứ có thể nhìn thấy đằng sau những thứ chính trong một bức tranh

 • The artist said he would not paint the backgrounds to his pictures and his pupils would paint for him.

 • Người nghệ sĩ cho biết ông sẽ không vẽ nền cho các bức tranh của mình và các học sinh của ông sẽ vẽ cho ông. 

affair (n)

một tình huống hoặc chủ đề đang được xử lý hoặc xem xét

 • Jade organizes her financial affairs very efficiently so she has enough money to buy a car and an apartment in one year.

 • Jade tổ chức các công việc tài chính của mình rất hiệu quả nên cô ấy có đủ tiền để mua một chiếc xe hơi và một căn hộ trong một năm.

backdrop (n)

tình hình chung trong đó các sự kiện cụ thể xảy ra

 • Their strong love affair began against a backdrop of war. It was a romantic love that I admired.

 • Mối tình bền chặt của họ bắt đầu trong bối cảnh chiến tranh. Đó là một tình yêu lãng mạn mà tôi ngưỡng mộ.

in the event of something

nếu điều gì đó xảy ra

 • In the event of a strike, I will take over responsibility.

 • Trong trường hợp xảy ra đình công, tôi sẽ chịu trách nhiệm. 

READ  Crash course là gì? Crash là gì?
See more articles in the category: flashcard

Leave a Reply