No words, but meanings là gì? In the words of là gì?

No words, but meanings

Không diễn đạt được bằng lời nhưng có nhiều ý nghĩa

No words, but meanings

She said that he is a mad guy but you know what the language of friendship is no words, but meanings

Cô ấy nói rằng anh ta là gã khùng nhưng bạn biết đấy- Ngôn ngữ của bạn bè thì không diễn đạt được bằng lời nhưng lại có nhiều ý nghĩa.

In the words of là gì?

See more articles in the category: flashcard

Leave a Reply