Narrow minded là gì? Một số ví dụ với narrow minded?

Narrow minded

hẹp hòi, thiên vị, không công bằng

Narrow minded

Do you think your mother is always so narrow-minded with you?

Bạn có nghĩ rằng mẹ bạn lúc nào cũng quá hẹp hòi với bạn không?

Narrow-minded là gì?

narrow-minded /’nærou’maindid/

 • tính từ
  • hẹp hòi, nhỏ nhen

Một số ví dụ

 • 1. She’s infuriating and stubborn and narrow-minded.

Cô ta thật khó chịu cứng đầu, dốt nát

 • 2. “The Bible’s view of homosexuality is narrow-minded!”

“Quan điểm của Kinh Thánh về đồng tính luyến ái quá khắt khe!”

 • 3. She’ s infuriating and stubborn and narrow- minded

Cô ta thật khó chịu cứng đầu, dốt nát

 • 4. The Creator of mankind is not narrow-minded.

Đấng Tạo Hóa của nhân loại không có tính hẹp hòi.

 • 5. Is it narrow-minded to restrict ourselves so much in the matter of entertainment?

Việc chúng ta tự giới hạn mình trong vấn đề tiêu khiển có phải vì đầu óc hẹp hòi không?

 • 6. In contrast, the Samaritans found that the message of the good news ignored class distinctions, and thus it differed greatly from the narrow-minded thinking of the Pharisees.

Nhưng người Sa-ma-ri thì nhận thấy trong tin mừng không có sự phân biệt giai cấp, và vì thế thông điệp này khác hẳn với lối suy nghĩ hẹp hòi của người Pha-ri-si.

 • 7. Geymonat points out in his book Galileo Galilei: “Narrow-minded theologians who wanted to limit science on the basis of biblical reasoning would do nothing but cast discredit upon the Bible itself.”
READ  Make sth attractive to sb là gì? Attractive to là gì?

Geymonat nêu ra: “Những nhà thần học với đầu óc eo hẹp muốn giới hạn khoa học dựa trên sự suy luận Kinh-thánh không làm được gì ngoài việc làm giảm uy tín của chính cuốn Kinh-thánh”.

 • 8. (Revelation 18:4, 5) Yes, God himself is deeply offended by religion that ‘encourages strife, numbs the human conscience, fills the brain with escapist fantasies, and causes people to be narrow-minded, superstitious, and full of hatred and fear’!

(Khải-huyền 18:4, 5) Đúng vậy, chính Đức Chúa Trời bị xúc phạm nặng bởi vì các tôn giáo ‘xui giục tranh chấp, làm tê liệt lương tâm con người và khiến tâm trí người ta đầy mộng tưởng trốn tránh thực tại và khiến con người hẹp hòi, mê tín, đầy căm hờn và sợ hãi’!

See more articles in the category: flashcard

Leave a Reply