Meet the demand là gì? Đáp ứng nhu cầu trong tiếng anh là gì?

Meet the demand

đáp ứng nhu cầu.

Meet the demand

Meet the demand

To meet the demand for higher speed of the user,the company developed its new systems specifically for computer use.

Để đáp ứng nhu cầu cho tốc độ cao hơn của người sử dụng, các công ty phát triển các hệ thống mới đặc biệt để sử dụng máy tính.

Đáp ứng nhu cầu trong tiếng anh là gì?

1. “ĐÁP ỨNG” TRONG TIẾNG ANH LÀ GÌ?

Respond

Cách phát âm: /rɪˈspɑːnd/

Loại từ: động từ

Định nghĩa:

Respond: đáp ứng

 • The fact that you responded to me but didn’t really make me feel very uncomfortable. I feel you are a person who lacks credibility for responding to others but not doing.
 • Việc bạn đã đáp ứng tôi nhưng lại không làm thật sự khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi cảm thấy bạn là một người thiếu uy tín vì đã đáp ứng người khác nhưng lại không làm.
 • She responds to the needs of the job very well and has the ability to work well. With three consecutive months of good performance, it is necessary for her to be considered for a raise in the future. This makes her very happy and this is the motivation for her to keep trying to do better in the future.
 • Cô ấy đáp ứng nhu cầu của công việc rất tốt và có khả năng làm việc tốt. Với thành tích tốt liên tục trong ba tháng, việc cô ấy được xem xét để lên lương trong tương lai là một việc cần thiết. Điều này khiến cô ấy rất vui và đây là động lực để cô ấy có thể tiếp tục cố gắng làm việc tốt hơn trong tương lai.
 • To be able to respond to the teacher’s requirements in the upcoming exam, she had to study hard and do various types of exercises to be able to solve all the difficult math problems. As the teacher had expected, she got a good score on the test.
 • Để có thể đáp ứng được yêu cầu của giáo viên trong kỳ thi sắp tới, cô ấy đã phải học tập chăm chỉ và làm nhiều dạng bài tập khác nhau để có khả năng giải quyết tất cả những bài toán khó. Như cô giáo đã mong đợi, cô ấy đã đạt được điểm cao trong bài thi.
READ  Capable of something là gì? Capable đi với giới từ gì?

2. CÁC DẠNG CỦA ĐỘNG TỪ “ĐÁP ỨNG” NHƯ:

Nguyên mẫu: Respond

 • I wanted to get a response from him but unfortunately, my request was not approved and this frustrated me for a long time.
 • Tôi mong muốn có được sự đáp ứng từ anh ấy nhưng rất tiếc yêu cầu của tôi không được chấp thuận và việc này khiến tôi cảm thấy thất vọng trong một khoảng thời gian dài.

Động từ thêm s/es: responds ( chỉ dùng khi chủ nghữ là He/She/It)

 • She responds to the recruitment requirements of the company, so she will be recruited to work in the company. This is a great opportunity for her to be able to work in such a large corporation for such a long time. This will give her a lot of experience on how big companies work.
 • Cô ấy đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của công ty nên cô ấy sẽ được tuyển vào làm trong công ty. Đây là một cơ hội lớn đối với cô ấy khi có thể làm việc trong một tập đoàn lớn như vậy trong một thời gian dài. Việc này sẽ cho cô ấy nhiều kinh nghiệm về cách làm việc của công ty lớn.

Quá khứ: responded

 • The fact that we responded to a sufficient number of products to meet user needs in the near future is rewarded and proposed to increase salary in the near future.
 • Việc chúng tôi có thể hoàn thành đủ số lượng sản phẩm để đáp ứng cho nhu cầu người dùng trong khoảng thời gian sắp tới được khen thưởng và có đề nghị tăng lương trong thời gian sắp tới.
READ  CẤU TRÚC SO SÁNH BẰNG? Bài tập so sánh bằng trong tiếng Anh

To + nguyên mẫu: to respond

 • She needs to respond to the company’s requirements to continue working at the company. This has put a lot of pressure on herself and forced her to do more to be able to continue working here without being fired.
 • cô ấy cần đáp ứng đúng yêu cầu của công ty mới có thể tiếp tục làm việc ở công ty. Việc này đã gây rất nhiều áp lực lên chính bản thân của cô ấy và bắt buộc cô ấy phải làm nhiều hơn nữa để có thể tiếp tục làm việc ở đây mà không bị sa thải

V-ing: responding

 • Responding to the needs of others is not an easy task, especially for businesses that produce consumer goods. Everything needs to meet a lot of things to be suitable for users.
 • Đáp ứng nhu cầu của người khác không phải là một việc dễ dàng đặc biệt là đối với những doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. Mọi thứ cần phải đáp ứng rất nhiều thứ để có thể phù hợp với người dùng.

3. NHỮNG TỪ ĐƯỢC KẾT HỢP VỚI “ĐÁP ỨNG” ĐỂ TẠO THÀNH MỘT CỤM TỪ MỚI:

Từ tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
bass respond đáp ứng tần số thấp
Set Asynchronous Response Mode (HDLC) (SARM) Phương thức thiết lập đáp ứng không đồng bộ (HDLC):
response indicator bộ chỉ báo đáp ứng:
response unit bộ đáp ứng:
response bộ đáp ứng
voice response unit (VRU) bộ đáp ứng thoại
VRU (voice response unit) bộ đáp ứng tiếng nói
flat response counter bộ đếm đáp ứng phẳng
finite impulse response filter bộ lọc đáp ứng xung hữu hạn
extended response byte byte đáp ứng mở rộng
ARM (asynchronous response mode) chế độ đáp ứng bất đồng bộ
NRM (normal response mode) chế độ đáp ứng chuẩn
normal response mode chế độ đáp ứng chuẩn
asynchronous response mode (ARM) chế độ đáp ứng không đồng bộ
See more articles in the category: flashcard

Leave a Reply