In greater detail là gì? Greater là gì?

in greater detail

cụ thể hơn, chi tiết hơn.

in greater detail

This feature allows users to track their individual network usage in greater detail.

Tính năng này cho phép người dùng theo dõi việc sử dụng mạng cá nhân của họ chi tiết hơn.

Greater là gì?

Great

tính từ 

 • lớn, to lớn, vĩ đại
  a great wind
 • cơn gió lớn
  a great distance
 • một khoảng cách lớn
  the Great October Socialist Revolution
 • cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng mười vĩ đại
  a great writer
 • một nhà văn lớn
  the Great Powers
 • các nước lớn mạnh, các cường quốc
  a great scoundrel
 • thằng đại bợm
  the great majority
 • đại đa số
  at a great pace
 • đi rất nhanh
 • hết sức, rất
  with great care
 • cẩn thận hết sức
  to pay great attention to
 • hết sức chú ý tới
  an antique of great price
 • một món đồ cổ rất quý
 • cao quý, ca cả, cao thượng
  he appeared greater in adversity than ever before
 • trong lúc hoạn nạn anh ấy tỏ ra cao thượng hơn bao giờ hết
 • tuyệt hay, thật là thú vị
  that is great !
 • thật là tuyệt!
  to have great time
 • được hưởng một thời gian thú tuyệt
 • giỏi, thạo cừ, hiểu rõ, hiểu tường tận
  to be great on
 • hiểu rõ, biết rõ, hiểu tường tận về (cái gì)
  to be great at
 • rất giỏi về (cái gì)
 • thân (với ai)
  to be great with somebody
 • thân với ai
  to be great with child
 • (từ cổ,nghĩa cổ) có mang, có chửa
  great dozen
 • tá mười ba
  great many
 • nhiều
  to have a great mind to
  (xem) mind
  to live to a great age
 • sống đến tận lúc tuổi già, sống lâu
  to take a great interest in
 • rất quan tâm đến
  to be no great shakes
 • không thích hợp, không phù hợp
  going great guns
 • sinh động và đạt hiệu quả cao
  great and small
 • giàu nghèo, mạnh yếu
  to make great strides
 • tiến bộ, tiến triển theo chiều hướng tốt
  your need is greater than mine
 • anh cần cái đó hơn là tôi cần
  danh từ
 • ( the great ) những người vĩ đại
 • ( số nhiều) kỳ thi tốt nghiệp tú tài văn chương tại trường đại học Ôc-phớt
See more articles in the category: flashcard

Leave a Reply