In collaboration with someone là gì? Collab là gì?

in collaboration with someone

cộng tác, hợp tác với ai đó

Collocations
  • collaboration between (s.o and s.o): sự hợp tác giữa (ai với ai)

in collaboration with someone

The show was helped in collaboration with various public radio stations.

Chương trình được giúp đỡ, với sự hợp tác của nhiều đài phát thanh công cộng.

Collab là gì?

ollaboration dịch từ tiếng Anh có nghĩa là quá trình hợp tác – quá trình làm việc của hai hay nhiều người trong một tổ chức, doanh nghiệp, … để hoàn thành nhiệm vụ. Nền tảng của quá trình hợp tác là sự bình đẳng tuy nhiên nó vẫn rất cần đến vai trò của người lãnh đạo, mặc dù bàn bản chất của vai trò này là bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.

Sự hợp tác có ý nghĩa rất quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp, thành công của quá trình hoạt động nhóm và đôi khi là mối quan hệ của một quốc gia, một khu vực. Trong tiếng Anh, hợp tác là Collaboration.

1. Hiểu đúng về định nghĩa collaboration là gì?

Chúng ta nhắc đến rất nhiều khái niệm làm việc nhóm hai người, làm việc nhóm nhiều người, … nhưng không phải ai cũng hiểu bản chất của quá trình làm việc nhóm nhiều người hay hai người đó. Trong tiếng Anh, người ta sử dụng collaboration mỗi khi nhắc đến bản chất của quá trình làm việc nhóm này. Vậy collaboration là gì?

READ  Kind-hearted là gì?

1.1. Collaboration: Định nghĩa trong từ điển Anh – Việt

Trong từ điển Anh – Việt collaboration (/kə,læbə’reɪʃn/) là danh từ được hiểu là “sự cộng tác”.

Collaboration: Định nghĩa trong từ điển Anh – Việt

– Một số ví dụ về sự cộng tác:

The presentation was a collaborative effort by all the children in the class. Được hiểu là: “Các bạn học sinh trong lớp nỗ lực hợp tác cùng nhau hoàn thành bài thuyết trình”.

“He has also worked in the North-east, in collaboration with Mizoram Artists Society” được hiểu là: anh ấy từng làm việc ở phía Đông Bắc và từng cộng tác với những nghệ sĩ của Mizoram.

See more articles in the category: flashcard

Leave a Reply