Greenhouse (gas) emissions là gì? Emission là gì?

greenhouse (gas) emissions

khí thải nhà kính

greenhouse (gas) emissions

We need to lower our greenhouse gas emissions so that we can reduce the threat of global warming.

Chúng ta cần giảm khí thải nhà kính để có thể làm giảm đi sự đe dọa của hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Emission là gì?

emission /i’miʃn/

 • danh từ
  • sự phát ra (ánh sáng, nhiệt…), sự bốc ra, sự toả ra (mùi vị, hơi…)
  • vật phát ra, vật bốc ra, vật toả ra
  • (y học) sự xuất tinh
  • sự phát hành (giấy bạc…)
  • Hoá học
   phát xạ, phun khí, thoát ra
   Kỹ thuật
   sự phát xạ, sự phóng xạ
   Tin học
   phát xạ
   Toán học
   sự truyền, sự phát xạ (khí)
   Vật lý
   sự phát (xạ), sự phóng xạ; bức xạ
  • emission (n)
   release, production, discharge, emanation, secretion, radiation
   antonym: absorption

Từ điển Collocation

emission noun

 • ADJ. harmful, noxious, toxic | gaseous | exhaust, vehicle | industrial | atmospheric | acid, carbon, carbon dioxide, lead, sulphur, sulphur dioxide, etc.
 • VERB + EMISSION cut, reduce We must take action to cut vehicle emissions. | control, limit, stabilize
 • EMISSION + VERB increase | decrease, fall
 • EMISSION + NOUN levels
 • PREP. ~s from measures to reduce harmful emissions from traffic

Từ điển WordNet

See more articles in the category: flashcard

Leave a Reply