Cultivation of mind là gì? Vì lợi ích 10 năm trồng cây vì lợi ích 100 năm trồng người là gì?

Cultivation of mind

hay ‘mind cultivation’: trồng người, tu dưỡng trí tuệ-nhân cách

cultivation of mind

Cultivation of the soil serves 10 years’ interest, cultivation of mind serves 100 years interest.

Vì lợi ích mười năm trồng cây ; vì lợi ích trăm năm trồng người.

Vì lợi ích 10 năm trồng cây vì lợi ích 100 năm trồng người là gì?

 • Một vài thành ngữ quen thuộc:
 • 1.Get rid of everything!
 • Quẳng hết mọi thứ đi!
 • 2.It never rains but it pours.
 • Hoạ vô đơn chí.
 • 3.Always the same.
 • Trước sau như một.
 • 4.Add fuel to the fire/flames.
 • Thêm dầu vào lửa.
 • 5.Cry stinking fish.
 • Lạy ông tôi ở bụi này.
 • 6.Come through with flying colors.
 • Thành công rực rỡ; thành công mỹ mãn.
 • 7.Nothing is impossible to a willing heart.
 • Có công mài sắt có ngày nên kim.
 • 8.For the sake of ten years, we must plant trees, for the sake of 100 years, we should cultivate people.
 • Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.
 • 9.Once in a lifetime chance.
 • Cơ hội ngàn năm có một.
 • 10.The more the merrier.
 • Càng đông càng vui.
 • 12.He who knows nothing, doubts nothing.
 • Điếc không sợ súng.
See more articles in the category: flashcard

Leave a Reply